ပရိုမိုးရှင်း ပေးအပ်ပုံ နည်းလမ်း

 1. ယှဥ်ပြိုင်သူ နှစ်ဖက်လုံးမှ ခွ လောင်းထားသော လောင်းကြေးများကို ကစားအား (Turnover) တွက်ချက်ခြင်းတွင် ထည့်သွင်း တွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
 2. ကစားသူတိုင်းသည် Myan789 တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး အကောင့်တစ်ခုသာ ပိုင်ဆိုင်ရမည်။ ကစားသူတစ်ဦးထဲမှ တစ်ခုထက်ပိုသော အကောင့်များဖွင့်လှစ်ထားသည် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကို Myan789 မှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် အဖွဲအစည်းဖြင့် ကစားခြင်းဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ အကောင့်အား ယာယီ (သိုမဟုတ်) ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းခြင်း ရပ်ဆဲခြင်း ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 3. ယခု ပရိုမိုးရှင်းများကို မန်ဘာ (၁)ဦး၊ အကောင့် (၁)ခု၊ အင်တာနက် လိပ်စာ (၁)ခု၊ အသုံးပြု ပစ္စည်း သိုမဟုတ် တည်နေရာ (၁)ခု တည်း သုံးစွဲသူများသာ ရယူနိုင်မည်။
 4. ပရိုရှင်း စည်းကမ်းများ၊ ပရိုရှင်းအတွင်း ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို ကစားသူတိုင်း (သိုမဟုတ်) ကစားသူ တစ်ဦးအတွက် Myan789 မှ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်ရှိပါသည်။
 5. Myan789 ၏ အထွေထွေစည်းကမ်းများ နှင့် ထူးခြားချက်များ သက်ရောက်ပြီး ဖြစ်ရမည်။

(၃၀၀၀၀) ကျပ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆက် ဘောနပ်စ်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - အထူးအစီအစဥ်
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - MYAN789 တွင် လက်ရှိကစားနေသော မန်ဘာများ
 4. လိုအပ်ချက်များ - မိတ်ဆက်ပေးသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းသည် တစ်လအတွင်း (၇)ကြိမ် ငွေသွင်းရမည် (သိုမဟုတ်) ၄င်း၏ သွင်းငွေ သည် (၁၀၀၀၀၀) ကျပ် ကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
 5. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ဘောနပ်စ်ပမာဏ - အကန့်အသတ်မရှိ
မိတ်ဆက်သူ ဦးရေ ဘောနပ်စ်
၁ ဦး ၃၀၀၀၀ ကျပ်
၅ ဦး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်
၁၀ ဦး ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
 1. လိုအပ်ချက်များ - ဘောနပ်စ် ပမာဏ၏ (၁) ဆ ဖိုး ဆော့ထားမှ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်ပါမည်။
 2. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။

လစဥ် (၃%) ငွေသားပြန်ယူ အစီအစဥ်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - အထူးအစီအစဥ်
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - MYAN789 မန်ဘာများ
 4. အနည်းဆုံး ရရှိနိုင်မည့် ပမာဏ - ၁၀၀၀ ကျပ်
 5. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ဘောနပ်စ်ပမာဏ - အကန့်အသတ်မရှိ
 6. ဘောနပ်စ်ပေးချိန် - လစဥ် (၇) ရက်နေ့ မတိုင်မီ
 7. လိုအပ်ချက်များ - ဘောနပ်စ် ပမာဏ၏ (၁) ဆ ဖိုး ဆော့ထားမှ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်ပါမည်။
 8. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။

(၅၀၀၀၀)ကျပ် မွေးနေ့ဘောနပ်စ်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - အထူးအစီအစဥ်
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - Myan789 တွင် ကစားနေခြင်း အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ပြည့်သော မန်ဘာများ
 4. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ဘောနပ်စ်ပမာဏ - ၅၀၀၀၀ ကျပ်
 5. အခြား လိုအပ်ချက်များ - ဘောနပ်စ် ခံစားမည့် မန်ဘာသည် ၄င်း၏ မွေးနေ့လ အတွင်းအနည်းဆုံး (၂)ကြိမ် ငွေသွင်း ထားသူဖြစ်ရမည်။
 6. လိုအပ်ချက်များ - ဘောနပ်စ် ပမာဏ၏ (၁) ဆ ဖိုး ဆော့ထားမှ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်ပါမည်။
 7. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။

အေးဂျင့်တိုင်းအတွက် (၁%) ကော်မရှင်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - အေးဂျင့် အစီအစဥ်
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - Myan789 အေးဂျင့်များ
 4. ပထမအကြိမ် အနည်းဆုံး သွင်းငွေ - ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်
 5. အနည်းဆုံးသွင်းငွေ - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်
 6. အနည်းဆုံး ကော်မရှင် - ၁၀၀၀ ကျပ်
 7. လစဥ် အနည်းဆုံး ကစားသူဦးရေ - ကစားနေသူ (၃)ဦး
 8. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ကော်မရှင် - အကန့်အသတ်မရှိ
ပထမအကြိမ်သွင်းငွေ ကော်မရှင်
၂၀၀၀၀၀ ကျပ် - ၄၉၉၀၀၀ ကျပ် ၀.၅၀%
၅၀၀၀၀၀ ကျပ် - ၉၉၉၀၀၀ ကျပ် ၀.၇၀%
၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် ၁.၀၀%
 1. ကော်မရှင် ပေးချိန် - လစဥ် (၃)ရက်နေ့
 2. အေးဂျန့်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် - အေးဂျန့်အကောင့်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်မည်၊
  မန်ဘာအကောင့်များ ဖွင့်ပေးနိုင်မည်၊ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ report ဖတ်နိုင်မည် နှင့် အစရှိသဖြင့်
 3. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊
  ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။

(၁၀%) အကန့်သတ်မဲ့ ဘောနပ်စ်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - နေ့စဥ်ဘောနပ်စ် (အကန့်အသတ်မရှိ)
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - Myan789 မန်ဘာများ
 4. အနည်းဆုံး သွင်းငွေ - ၁၀၀၀၀ ကျပ်
 5. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ဘောနပ်စ်ပမာဏ - အကန့်အသတ်မရှိ
ပထမအကြိမ်သွင်းငွေ ဘောနပ်စ်
၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျပ်
၅၀၀၀၀၀ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ကျပ်
၅၀၀၀၀၀၀ ကျပ် ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်
 1. လိုအပ်ချက်များ - သွင်းငွေ နှင့် ဘောနပ်စ် နှစ်ခုပေါင်း ပမာဏ၏ (၅) ဆ ဖိုး ဆော့ထားမှ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်ပါမည်။
 2. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။

(၅၀℅) ကြိုဆိုဘောနပ်စ်

စည်းကမ်းချက်များ

 1. ပရိုမိုးရှင်း အမျိုးအစား - မန်ဘာအသစ်များသာ
 2. ပရိုမိုးရှင်းကာလ - အပြောင်းအလဲ ရှိလျှင် အသိပေးပါမည်။
 3. ရယူနိုင်သူများ - Myan789 တွင် မှတ်ပံုတင်ထားသော မန်ဘာများနှင့် ငွေတစ်ခါမှ မသွင်းဖူးသေးသော မန်ဘာများ
 4. အနည်းဆုံး သွင်းငွေ - ၂၀၀၀၀ ကျပ်
 5. အများဆုံး ရယူနိုင်မည့် ဘောနပ်စ်ပမာဏ - ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
 6. လိုအပ်ချက်များ - သွင်းငွေ နှင့် ဘောနပ်စ် နှစ်ခုပေါင်း ပမာဏ၏ (၉) ဆ ဖိုး ဆော့ထားမှ ငွေပြန်ထုတ်နိုင်ပါမည်။

<td၃၀၀၀၀၀ ကျပ်

ပထမအကြိမ်သွင်းငွေ ဘောနပ်စ်
၁၀၀၀၀၀ ကျပ် ၅၀၀၀၀ ကျပ်
၃၀၀၀၀၀ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်s
၆၀၀၀၀၀ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်
 1. အကျုံးဝင်သော ဂိမ်းများ - အားကစားလောင်းကစား၊ တိုက်ရိုက်ကာစီနို၊ ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့တ်ဂိမ်း၊ ကြက်တိုက်ပွဲ။